Obchodní podmínky

Úvod / Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY   A OCHRANA OSOBNÍCH UDAJU

obchodní společnosti

Jonáš Lhotka  IČO:75363261

se sídlem Ke krči 1002/24, Praha 4 Branik

Kontakt: +420 228 226 084

Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

 • Tyto všeobecné obchodní (smluvní) podmínky (dále též jen jako „VOP“) upravují smluvní vztahy vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené společností Jonáš Lhotka, jakožto poskytovatelem kosmetických služeb (dále jen jako „provozovatel“)na straně jedné a uživatelem uvedených služeb nabízených a poskytovaných provozovatelem (dále jen jako „zákazník“) na straně druhé.
 • Předmětem smlouvy o poskytování služeb je závazek provozovatele poskytnout zákazníkovi kosmetické služby (dále jen jako „služba“ či „služby“) a závazek zákazníka je za služby uhradit sjednanou cenu.
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky provozovatele umístěné na webové adrese nehty-branik.cz(dále jen jako „doména provozovatele“) a další s tím související právní vztahy mezi smluvními stranami.
 • Provozovatel a zákazník uzavírají dle čl. 5. těchto VOP smlouvu o poskytování služeb. Smluvní vztahy mezi provozovatelem a zákazníkem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.
 • Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
 • Tyto VOP se použijí vždy, pokud smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi provozovatelem a zákazníkem, popř. jakékoli jiné ujednání mezi provozovatelem a zákazníkem neobsahuje odlišnou úpravujejich vzájemných práv a povinností.

Uživatelský účet

 • Na základě registrace zákazníka provedené na doméně může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může provádět objednávání služeb(dále jen jako „uživatelský účet“). Registrace k uživatelskému účtu vzniká vyplněním registračního formuláře na doméně provozovatele. Registrací k uživatelskému účtu zákazník souhlasí v celém rozsahu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Registrace v uživatelském účtu není podmínkou pro objednání služeb.
 • Při registraci k uživatelskému účtu je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje. Zákazníkovi je umožněno zkontrolovat a měnit údaje uvedené v uživatelském účtu, přičemž je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen tyto údaje aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu jsou provozovatelem považovány za správné a pravdivé.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany zákazníka. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Provozovatel může zrušit uživatelský účet zákazníka, pokud zákazník svůj uživatelský účet neaktivuje do 30 dní dle čl. 4.1. těchto VOP, pokud zákazník nevyužívá uživatelský účet po dobu delší 6 měsíců nebo pokud zákazník poruší své povinnosti z vyplývající z těchto VOP.
 • Zákazník bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 • Registrací k uživatelskému účtu zákazník souhlasí v celém rozsahu s těmito VOP.

Objednávka služeb

 • Zákazník provádí objednání služeb učiněním závazné objednávky. Objednávku může zákazník učinit těmito způsoby:
  • Osobně v prostorách provozovatele nebo telefonicky na telefonních číslech uvedených na doméně provozovatele, kdy zákazník uvede zejména vybranou službu, svůj emailový a telefonní kontakt.
 • Zákazníkem učiněná objednávka je zároveň návrhem smlouvy o poskytování služeb ze strany zákazníka.Okamžikem učinění objednávky nastává závazné objednání služby. Objednávka může být provozovatelem přijata pouze v případě vyplnění všech požadovaných údajů. Učiněním objednávky zákazník souhlasí v celém rozsahu s těmito VOP.
 • Provozovatel neprodleně po obdržení objednávky zákazníkovi potvrdí prostřednictvím emailu přijetí objednávky , a to na zákazníkem uvedenou emailovou adresu. V potvrzení objednávky bude především uveden termín výkonu objednané služby a cena za výkon služby.Nebo telefonicky.
 • Smlouva o poskytování služeb mezi provozovatelem a zákazníkem se považuje za uzavřenou okamžikem odeslání potvrzení o přijetí objednávky, jež je provozovatelem odesláno zákazníkovi emailem, a to na emailovou adresu zákazníka. Provozovatel může provést potvrzení objednávky též jiným způsobem, např. telefonicky či SMS.
 • Provozovatel je vždy oprávněn požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (např. emailem či telefonicky). V případě nutné součinnosti zákazníka pro vytvoření podmínek pro poskytnutí služby, je provozovatel oprávněn dohodnout se zákazníkem podrobnosti výkonu služby.
 • Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytnutí služeb. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb (např. náklady na internetové připojení či telefonní hovory) si hradí zákazník sám.
 • Pokud se z vážných důvodů nemůže zákazník v dohodnutém termínu výkonu služby dostavit, informuje o tom předem telefonicky či emailem, nejpozději však 24 hodin před zahájením výkonu služby. Za termín výkonu služby se považuje sjednaný den a hodina výkonu služby. Později zákazníkem učiněné vyrozumění provozovatele se považuje za absenci zákazníka a zákazník je povinen uhradit provozovateli sjednanou cenu služby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 • Dostaví-li se zákazník nejpozdějido 15-ti minut po dohodnutém termínu výkonu služby, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Dostaví-li se zákazník se zpožděním delším více než 15 minut či se nedostaví bez předchozí omluvy vůbec, považuje se služba za vykonanou a zákazník je povinen uhradit provozovateli sjednanou cenu služby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 • Provozovatel může odmítnout výkon služby, zejména pokud:
  • Zákazník znemožní výkon služby svými zdravotními potížemi či zdravotní stavem, ve kterém nelze (nebo není vhodné) výkon služby provést.
  • Zákazník se na výkon služby dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu, v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových či psychotropních látek.
  • Zákazník se vyjadřuje nebo chová nepřijatelným způsobem, který je v rozporu s morálními zásadami společnosti.
  • Zákazník se dostaví k výkonu služby se zpožděním delším více než 15 minut či se nedostaví bez předchozí omluvy vůbec.
 • Za podmínek uvedených v čl. 5.9. VOP může provozovatel rovněž výkon služby ukončit před uplynutím sjednané doby výkonu služby.
 • V případě odmítnutí výkonu služby dle čl. 5.9. VOPnebo jejího předčasného ukončení dle čl. 5.10.VOP se služba považuje za vykonanou a zákazník je povinen uhradit provozovateli sjednanou cenu služby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Cena služeb a platební podmínky

 • Veškeré ceny služeb jsou stanoveny aktuálním ceníkem služeb, který je dostupný na doméně provozovatele nebo v tištěné podobě v prostorách provozovatele. Provozovatel je plátcem DPH a z tohoto důvodu jsou veškeré ceny služeb vždy uváděny včetně DPH, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
 • Cenu služby uhradí zákazník provozovateli nejpozději před samotným započetím výkonu služby, a to těmito způsoby:
  • V hotovosti v prostorách provozovatele k rukám pověřeného zaměstnance provozovatele. Provozovatel nepřijímá platební karty.
 • V případě, že si smluvní strany dohodnou navýšení rozsahu služby (čas trvání služby, další služby apod.), bude toto navýšení rozsahu služeb zákazníkem uhrazeno před plněním tohoto navýšení služeb.

Zdravotní indispozice zákazníka

 • Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby, informovat provozovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech o svých zdravotních potížích, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu vzniku či zhoršení zákazníkových zdravotních komplikací. Provozovatel doporučuje zákazníkovi, aby v případě svých zdravotních jakýchkoliv potíží předem konzultoval vhodnost služeb se svým lékařem.
 • Provozovatel zejména nedoporučuje výkon služby, pokud zákazník trpí  kožními vyrážkami, plísněmi, velkými modřinami, otevřenými ranami, bakteriální či virovou infekcí, silnými alergiemi a pod.
 • Každý zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou zákazníku v důsledku jím před výkonem služby neohlášených či zatajených zdravotních potíží, kterými tento zákazník trpí, či nerespektováním výše uvedeného v tomto čl. 8. VOP.

Reklamace služeb

 • Provozovatel je povinen zákazníkovi zajistit poskytnutí služeb v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytování služeb a těmito VOP.
 • Nesplní-li provozovatel své povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb řádně a včas, je zákazník služby povinen vady poskytnuté služby u provozovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin ode dne poskytnutí služby.
 • Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník vždy doložit, že předmět reklamace souvisí s pochybením provozovatele při poskytnutí konkrétní služby. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě nedůvodné reklamace budou případné náklady na její projednání požadovány k úhradě po zákazníkovi.

Ostatní ujednání

 • Zákazník výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. Provozovatel prohlašuje, že splnil svou oznamovací povinnost dle uvedeného zákona. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Učiněním objednávky dle čl. 5.1. těchto VOP zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.
 • Zákazník výslovně souhlasí s tím, že všechny hovory na tel. čísla uvedená na doméně provozovatele mohou být nahrávány z důvodu zkvalitnění služeb a případně potvrzení objednávky zákazníka s tím, že svůj souhlas výslovně  vyjádří tím, že pokračuje v telefonickém rozhovoru s příslušným pracovníkem provozovatele.
 • Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící doménu provozovatele jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící doménu provozovatele.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: rasybranik@gmail.com

Ke Krči 1002/24

147 00 Praha 4

Ochrana osobních údajů

 • Provozovatelem stránek rasy-branik.cz je Jonáš Lhotka Ke Krči 1002/24 147 00 Česká republika,
 • Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.
 • Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.
 • Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

O uživateli shromažďujeme tyto osobní údaje:

jméno, příjmení, e-mailová adresa

Jak s osobními údaji nakládáme

 • Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele
 • Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel webu rasy-branik.cz

Velmi nám záleží na tom, abychom se nedopouštěli spamování. Všechny zprávy, které rozesíláme, jsou opatřeny odkazem pro odhlášení. Pokud zprávy od nás nechcete dále dostávat, použijte, prosím odhlašovací odkazy nebo nám napište emailem na adresu rasybranik@gmail.com